Cestovní pojištění

telefon zdarma

800 19 22 19

Cestovní pojištění

 

Cestovní pojištění od České Pojištovny

 

Číslo rámcové smlouvy uzavřené mezi cestovní kanceláří a Českou pojišťovnou, a.s.: 8366232119 a 8366834019. 

Ke všem pobytovým zájezdům je možné doobjednat cestovní pojištění TURISTA. 
Cestujete-li autobusem, jste pojištěni po celou dobu zájezdu. Cestujete-li autem, jste pojištěni na pobyt a na dobu, která je obvyklá pro cestu do/z místa pobytu. (tj. 1 den před a 1 den po). 
Potřebujete-li pojistit nějaké dny navíc (ke kterým není sjednáno ubytování ani cesta), dopojišťuje se navíc jednotnou sazbou za osobu a den. Sazby pojistného pro dospělé i děti jsou jednotné, platí pro tuzemce i cizince.

Pojištění TURISTA je balíček pojištění více rizik. Pojištění storna cesty nelze sjednat samostatně. 
Jedete-li na sportovně zaměřený zájezd, doporučujeme sjednat pojištění TURISTA typu REKREAČNÍ SPORT.

 

 

Zn. 

Kód 
pojištění

Typ pojištění

Pojistné 
za osobu a 
pobyt

Pojištěno

Léčebné 
výlohy

Asist. 
služba

Úraz.
poj.

Pojištění 
odpověd-
nosti

Pojištění 
zavazadel

Pojištění
storna 

cesty

Limit plnění

Limity plnění uvádíme v textu pod tabulkou

Limit plnění

A

Rozsah01

Evropa - TURISTA 
jen LÉČEBNÉ VÝLOHY

101 Kč 3.000.000 ano --- --- --- ---
B

Rozsah02

Evropa - TURISTA 
balíček vč. poj. storna do 6 tisíc

157 Kč 3.000.000 ano ano ano --- 6.000
C

Rozsah03

Evropa - TURISTA 
balíček vč. poj. storna do 8 tisíc

167 Kč 3.000.000 ano ano ano --- 8.000
D

Rozsah04

Evropa - TURISTA 
balíček vč. poj. zavazadel 
vč. poj. storna do 15 tisíc

215 Kč 3.000.000 ano ano ano ano 15.000
E

Rozsah05

Evropa - TURISTA 
balíček vč. poj. storna do 15 tisíc

202 Kč 3.000.000 ano ano ano --- 15.000
F

Rozsah06

Evropa - TURISTA 
typ REKREAČNÍ SPORT 
balíček vč. poj. storna do 8 tisíc

210 Kč 3.000.000 ano ano ano --- 8.000
G

Rozsah07

Svět - TURISTA 
balíček vč. poj. storna do 50 tisíc

520 Kč 6.000.000 ano ano ano ano 50.000
H

Rozsah09

ČR - TURISTA  64 Kč --- --- ano --- ano ---
I

Rozsah08

ČR - TURISTA 
vč. storna do 15 tisíc
139 Kč --- --- ano --- ano 15.000
J

Rozsah10

Evropa - TURISTA 
balíček vč. poj. storna do 20 tisíc 
balíček vč. pojištění zavazadel
240 Kč
3.000.000
ano
ano
ano
ano
20.000
K Rozsah11

Evropa - TURISTA       

balíček vč. poj.storna do 30 tisíc

balíček vč.pojištění zavazadel

290 Kč 3.000.000 ano ano ano ano 30.000
IP

Rozsah01 - denní

Evropa - TURISTA 
balíček vč. pojištění zavazadel

22 Kč 
pojistné 
za osobu 
a den

3.000.000 ano ano ano ano ---

 


Vysvětlení - pojištění TURISTA sjednané prostřednictvím CK u České pojišťovny, a.s. zahrnuje:

(stručný výtah z pojistných podmínek)


Územní platnost pojištění 
Je-li sjednáno pojištění s územní platností Evropa, jsou do něj zahrnuty evropské státy a Alžírsko, Egypt, Kypr, Libye, Maroko, Tunisko, Turecko, není zahrnuta Česká republika.


Pojištění léčebných výloh 
Z tohoto pojištění se poskytuje úhrada nezbytných nákladů na léčení, kterému je nucen se pojištěný podrobit z důvodu náhlého onemocnění či úrazu. Hradí se lékařské ošetření, pobyt v nemocnici, léky předepsané lékařem, doprava do nejbližšího zdravotního zařízení, repatriace v případech, kdy není možné pro návrat použít původně plánovaný dopravní prostředek. Hranice pojistného plnění 3.000.000 Kč (Evropa vč. Středomoří), resp. 6.000.000 Kč (Svět).


Asistenční služba 
Asistenční službu zajišťuje mezinárodní společnost Europ Assistance, komunikace je češtině 24 hodin denně 7 dní v týdnu. Kvalifikovaná operátorka vás vyslechne, posoudí problém, domluví se sama s cizojazyčným ošetřujícím personálem, zajistí předání informací vaší rodině, kontaktuje cestovní kancelář. Z této pojistky se také hradí ubytování doprovázejícímu či přivolanému opatrovníkovi (rodinnému příslušníkovi) do výše 3.000 Kč denně a max. 9.000 Kč, cestovní náklady při vyřizování ztráty nebo zničení cestovních dokladů při pojistné události do výše 4.000 Kč.


Úrazové pojištění 
Zahrnuje pojištění pro případ doby nezbytného léčení (20.000 Kč), trvalých následků úrazu (200.000 Kč), smrti úrazem (100.000 Kč). Limity plnění pro jednotlivé případy jsou uvedeny v závorkách.


Pojištění cestovních zavazadel 
Pojišťovna plní v případě poškození, zničení, odcizení nebo ztráty cestovních zavazadel a věcí osobní potřeby, obvyklé pro daný účel cesty, které si pojištěný vzal na cestu. Plnění je poskytováno v časové ceně pojištěné věci. Limit plnění je 10.000 na pojistnou událost a max. 5.000 Kč na 1 pojištěnou věc. 

Pojištění nákladů souvisejících se zrušením cesty (storno cesty) 
Z této pojistky pojišťovna hradí náhradu za skutečně účtované stornopoplatky, které musíte zaplatit cestovní kanceláři, pokud zrušíte zájezd v době před odjezdem. Pojištění storna počíná dnem následujícím po dni zaplacení pojistného a končí nastoupením do autobusu nebo (pro vlastní dopravu) ve 24:00 dne před dnem počátku pojištění. Plnění se vyplácí podle Všeobecných pojistných podmínek a podle smluvních ujednání České pojišťovny, s nimiž se můžete seznámit v cestovní kanceláři. Důvody storna cesty mohou být: úmrtí pojištěného, nebo jeho příbuzného, nově vzniklé závažné poruchy zdraví pojištěného nebo nejbližšího příbuzného pojištěného a nově vzniklé lehké poruchy zdraví pojištěného. Limit plnění dle typu pojištění 6.000 nebo 8.000 nebo 15.000 Kč nebo 20.000 Kč nebo 30.000 Kč (Evropa), resp. 50.000 Kč (Svět). Pojištění storna cesty lze sjednat pouze v cestovní kanceláři jako součást pojištění TURISTA, nelze sjednat samostatně. Zrušení cesty oznamte neprodleně cestovní kanceláři osobně nebo písemně faxem. Pro uplatnění pojistky je nutné doložit originál dokladu od ošetřujícího lékaře, který bude obsahovat i diagnózu (číselný kód).

 

Maximální procento plnění ze stornopoplatků cestovní kanceláře, dle tabulky

 

 

Příjemce plnění

Pojištěný a příbuzní uvedení na společné cestovní smlouvě

Spolucestující

Pojistná událost

Lehká porucha zdraví pojištěného

80%

---

Nově vzniklá závažná porucha zdraví nejbližšího příbuzného pojištěného, který není uveden na cestovní smlouvě nebo není pojištěn

80%

---

Nově vzniklá závažná porucha zdraví pojištěného

80%

80%

Úmrtí pojištěného

80%

80%

Úmrtí příbuzného pojištěného, který není uveden na cestovní smlouvě nebo není pojištěn

80%

---

 

 

Náš tip: Vzhledem ke spoluúčasti je vždy výhodnější najít si za sebe náhradníka z rodiny či okolí, protože min. spoluúčast je 20% (tj. činí-li stornopoplatek 2.000 Kč, pojišťovna vám vrátí jen 1.600 Kč). 

 

VE VŠECH PŘÍPADECH, KDY POJIŠTĚNÍ STORNA CESTY BYLO SJEDNÁNO MÉNĚ NEŽ 10 DNÍ PŘED ZAHÁJENÍM CESTY, SE VÝŠE POJISTNÉHO PLNĚNÍ SNIŽUJE O POLOVINU.


Pojištění odpovědnosti za způsobenou škodu 
Toto pojištění se vztahuje na odpovědnost pojištěného za škodu způsobenou v zahraničí při činnostech běžných v občanském životě. Z tohoto pojištění se hradí škody na zdraví (2.000.000 Kč), na věci (1.000.000 Kč) a finanční škody (500.000 Kč), které svým neúmyslným jednáním způsobíte jiné osobě v zahraničí. Hranice pojistného plnění k jednotlivým případům jsou v závorkách. 


Zde je možné stáhnout pojistné podmínky a formuláře pro hlášení pojistných událostí: 
 

Adobe Acrobat Reader

Vytvářím objednávku...