Cestovní smlouva

telefon zdarma

800 19 22 19

Smlouva o zájezdu

OSOBNÍ ÚDAJE , INFORMACE K ODJEZDU 

  
Cestovní smlouva
ke stažení
Cestovní smlouva ke stažení ve formátu PDF
Cestovní smlouva ke stažení ve formátu Excel
Příloha cestovní smlouvy ke stažení ve formátu PDF
Příloha cestovní smlouvy ke stažení ve formátu PDF
Cestovní kancelář požaduje od všech osob přihlášených k zájezdu celé jméno a rodné číslo (datum narození). Tyto údaje jsou při počítačovém zpracování použity jako kontrolní znaky pro identifikaci a také jsou v některých případech určující pro slevy (děti, senioři). Dále požadujeme v přihlášce vyplnit adresu, telefonní číslo (mobil) a e-mail první osoby na přihlášce. Telefonní číslo použijeme tehdy, potřebujeme-li vás informovat o neodkladné záležitosti těsně před odjezdem (z tohoto důvodu uvádějte funkční číslo mobilního telefonu, který budete mít s sebou). Ke zpracování přihlášky s pojištěním potřebuje pojišťovna celé jméno, rodné číslo (datum narození) a adresu každé pojištěné osoby. 
Odbavení k zájezdu či pobytu zasíláme standardně tak, aby jej klient obdržel alespoň 7 dní před odjezdem. Pojišťovna i cestovní kancelář používá osobními údaje na základě povolení dle platného zákona 101/2000 Sb.

DŮLEŽITÉ CESTOVNÍ POJMY, ANEB PŘED ODJEZDEM

Rezervace zájezdu 
Rezervaci zájezdu si můžete provést ve své cestovní agentuře. Jedná se o bezplatné a nezávazné ověření, zda místo ve vámi vybraném zájezdu je volné. Rezervaci dostanete na 1-5 dní podle toho, kolik času zbývá do odjezdu. Po dobu rezervace vám místa v zájezdu nikdo nemůže přebrat. 

Přihláška, smlouva o zájezdu 
Jakmile se rozhodnete zájezdu zúčastnit, sepisujete smlouvu o zájezdu (tzv. přihlášku). Při sepsání smlouvy o zájezdu potvrzujete souhlas se všeobecnými podmínkami a skládáte zálohu. Přihláška je závazná a jakmile ji vypovíte (stornujete), musíte počítat se stornopoplatky. Stornopoplatky závisí na době, která zbývá do odjezdu. Před škodou ze stornopoplatků vás v případě nemoci aj. může chránit pojistění storna cesty. 

Platba zájezdu, záloha, faktura 
Zálohu skládáte při sepsání smlouvy o zájezdu. Minimální záloha na osobu je 1.000 Kč, resp. 10% z celkové ceny zájezdu. Výše zálohy je 30% v případě čerpání časové slevy. Další zálohy mohou být placeny v libovolných splátkách tak, aby dva měsíce před odjezdem byla zaplacena polovina zájezdu a max. čtyři týdny před odjezdem byl zájezd doplacen. Zájezd můžete platit hotově u prodejce, hotově složenkou v KB/ČSOB (bez poplatku), bezhotovostně na účet v KB/ČSOB (nevkládejte, prosím, bez faktury s variabilním symbolem; vystavení na počkání). Ve všech našich provozovnách (kromě pobočky ve Kdyni) také akceptujeme platbu platebními kartami. Pokud za vás dovolenou (nebo její část) platí zaměstnavatel, musíte mít pro vystavení faktury buď písemnou objednávku nebo přesnou fakturační adresu vč. IČO instituce. Za zájezd můžete také zaplatit poukázkami SodexhoPASS (HolidayPASS, FlexiPASS, FokusPASS Dárkový Šek), Chèque déjeuner (Šek dovolená, Unišek+), Accor Services (Compliments Holiday, Compliments Multi), BENEFITY a.s. nebo BENEFIT Plus, a to až do výše 12.000 Kč, max. však do 50% základní ceny na jednu smlouvu o zájezdu (nelze použít na příplatky - např. doprava autobusem, plná penze,…). V případě čerpání slev (časová, stálý klient, senior, …), je sleva poskytována, resp. vypočtena pouze z částky nehrazené poukázkami, tzn. z doplatku placeného hotově.  
Příplatky pod cenovou tabulkou jsou uváděny v korunách (vybírají se v ČR) nebo v eurech (platí se na místě při příjezdu).

 


DALŠÍ SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ (stručný výtah) 
 
Smluvní vztah mezi cestovní kanceláří CAMPANATOUR a zákazníkem se řídí ustanoveními zák. 40/1964 Sb. (občanský zákoník) a zák. č. 159/1999 (zákon o cestovním ruchu) - oba ve znění pozdějších předpisů. Podrobnosti konkrétního smluvního vztahu upravuje smlouva o zájezdu (dále SOZ) a její dodatky. SOZ se uzavírá mezi CK (pořadatelem zájezdu) a zákazníkem v písemné formě a obsahuje: vyplněný formulář další smluvní ujednání. SOZ může být uzavřena přímo v CK nebo prostřednictvím jejího obchodního zástupce (prodejce), který jedná na základě a v mezích uzavřené obchodní smlouvy a udělené plné moci. 

Smlouva o zájezdu upravuje veškeré vztahy mezi CK a zákazníkem, zejména:
uzavření smlouvy o zájezdu, sjednané služby, cena a jejich úhrada, zvýšení ceny zájezdu, povinnosti CK při uzavření smlouvy o zájezdu (katalogy, informace, kontakty, pojistné podmínky), změna podmínek smlouvy o zájezdu ze strany CK nebo zákazníka, odstoupení od smlouvy o zájezdu (zrušení zájezdu, porušení smluvních povinností), odstupné (stornopoplatky), odpovědnost CK, porušení smlouvy o zájezdu v průběhu zájezdu, podmínky realizace zájezdu (minimální počet účastníků, zvláštní podmínky pro účast na zájezdu), reklamace, pokyny na cestu, další podmínky, pravidla, zvyklosti, závěrečná ustanovení.
 
CK je oprávněna zvýšit cenu zájezdu dle zákona před realizací zájezdu jednostranným úkonem v případě, že dojde ke zvýšení: a) ceny za dopravu vč. cen pohonných hmot, b) plateb spojených s dopravou, které jsou zahrnuty v ceně zájezdu, c) směnného kurzu české koruny použitého pro stanovení ceny zájezdu v průměru o více než 10%. 
Ceny zájezdů jsou kalkulovány kurzem zahraničních měn platným v době přípravy tisku katalogu. CK může garantovat ceny až do 10% poklesu kurzu CZK. V případě, že dojde k vyššímu zvýšení směnného kurzu CZK/EUR, může CK přistoupit ke zvýšení ceny zájezdů. Nové ceny by v tomto případě platily pro všechny klienty, kteří si zaplatili pouze zálohu a pro všechny nové rezervace. CK garantuje původní katalogovou cenu všem klientům, kteří v době vyhlášení cenové úpravy na základě změněných kurzů budou mít zaplacenou plnou cenu zájezdu. Písemné oznámení o zvýšení ceny zašle CK zákazníkovi nejpozději 21 dnů před zahájením zájezdu. 
Příklad výpočtu NC dle bodu c): NC = CZ / PK x NK (NC-nová cena celkem, CZ-cena zájezdu celkem dle podepsané SOZ, PK-pův. kurz ČNB k 1.12.2017, NK-nový kurz ke dni zvýšení ceny.
Je-li CK nucena zvýšit cenu zájezdu za jiných než výše uvedených podmínek, navrhne zákazníkovi změnu SOZ.
 

Výše stornopoplatků se určuje podle počtu dnů ode dne oznámení CK CAMPANATOUR do počátku zájezdu (poskytnutí první služby). Den nahlášení a den poskytnutí první služby se nezapočítává. 
 

Výše odstupného za každou jednotlivou osobu činí:

45 dní a více před rozhodnou skutečností 1000 Kč
44 dní až 30 dní 20% z celkové ceny objednaných služeb
29 dní až 20 dní 30% z celkové ceny objednaných služeb
19 dní až 11 dní 50% z celkové ceny objednaných služeb
10 dní až 5 dní 80% z celkové ceny objednaných služeb
4 dny a méně 100% z celkové ceny objednaných služeb
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V případě, že se jedná o letecký zájezd, připočítává se ke stanovenému odstupnému též storno letenky ve výši 100% a to již od prvního dne po uzavření cestovní smlouvy. Z tohoto důvodu důrazně doporučujeme všem zákazníkům uzavření pojištění, které zahrnuje odškodnění pro případ storna letenky. 

 

CK může pro zákazníka sjednat zájezd, který se řídí jinými podmínkami a výší odstupného. V tomto případě musí být tyto podmínky uvedeny na 1. straně cestovní smlouvy a tím mají přednost před tímto Dalším smluvním ujednáním.

 

 

Výše odstupného za každou jednotlivou osobu u zájezdů 55+ činí:

90 dní a více před rozhodnou skutečností 10% z celkové ceny objednaných služeb
89 dní až 60 dní 30% z celkové ceny objednaných služeb
59 dní až 46 dní 50% z celkové ceny objednaných služeb
45 dní až 28 dní 75% z celkové ceny objednaných služeb
27 dní a méně 100% z celkové ceny objednaných služeb

 

 

 

 

 

 


 

 

Pokud ke stornu dojde o víkendu nebo ve dnech státního svátku, nelze storno provést jen prostým odesláním stornovacího dopisu mailem, ale je třeba současně zavolat na pohotovostní linku cestovní kanceláře CAMPANATOUR, s.r.o. (+420 736 166 378).

 

Jde-li o zájezd připravený podle individuálního požadavku klienta, zahrnuje leteckou dopravu nebo směřuje do destinací, které mají velmi přísné podmínky storna ubytování a jiných služeb, uvede CK zvláštní podmínky pro konkrétní případ uvedeny v nabídce s kalkulací zájezdu, včetně možnosti pojištění storna. 

 

Zákazník podpisem smlouvy o zájezdu potvrzuje, že se seznámil s jejím obsahem, zejména s rozsahem objednaných služeb, podmínkami cestovního pojištění a povinného smluvního pojištění ve smyslu zák. č. 159/1999 Sb. CAMPANATOUR je ve smyslu tohoto zákona cestovní kanceláří, na kterou se vztahuje povinnost sjednat povinné smluvní pojištění, na základě kterého vzniká zákazníkovi právo na plnění v případech, kdy CK z důvodu svého úpadku:
a) neposkytne zákazníkovi dopravu z místa pobytu v zahraničí do ČR, pokud je tato doprava součástí zájezdu,
b) nevrátí zákazníkovi zaplacenou zálohu nebo cenu zájezdu v případě, že se zájezd neuskutečnil, 
c) nevrátí zákazníkovi rozdíl mezi zaplacenou cenou zájezdu v případě, že se zájezd uskutečnil pouze z části.
Povinné smluvní zajištění je zahrnuto do cen všech zájezdů podle zákona 159/1999 Sb.

 

Ke všem letenkám se vztahují tyto obchodní podmínky:

Na objednané letenky se nevztahují stornopodmínky a stornopoplatky CK CAMPANATOUR. Objednané a zaplacené letenky jsou nevratné a nepřenosné (tzn. stornopoplatek je 100%), vrací se taxa započtená v ceně letenky a případný palivový příplatek. Palivový příplatek může být doúčtován dle aktuální výše 3 týdny před odletem. Letenku obdrží cestující v elektronické podobě současně s informacemi k zájezdu, tj. 7 dní před odletem.

 

Uvedené údaje slouží pouze pro informaci, veškerá smluvní ujednání mezi CK CAMPANATOUR a zákazníkem jsou obsažena ve smlouvě o zájezdu nebo jejích dodatcích. Popisy zájezdů a vysvětlení pojmů jsou uvedeny v tomto katalogu, liší-li se údaj v katalogu od údaje ve smlouvě o zájezdu - má přednost ustanovení smlouvy o zájezdu.

Vytvářím objednávku...