Po - Pá 9 - 17 hod 800 19 22 19

Cestovní pojištění

Číslo rámcové smlouvy uzavřené mezi cestovní kanceláří CAMPANATOUR s.r.o. a Generali Česká pojištovna a.s.: 8366232119 a 8366834019.

Ke všem zájezdům, resp. poskytnutým cestovním službám je možné si objednat cestovní pojištění TURISTA.
Cestujete-li autobusem, jste pojištěni po celou dobu zájezdu. Cestujete-li autem, jste pojištěni na pobyt a na dobu, která je obvyklá pro cestu do/z místa pobytu. (tj. 1 den před a 1 den po).
Sazby pojistného pro dospělé (bez věkové hranice) i děti jsou jednotné, platí pro tuzemce i cizince.
Pojištění TURISTA je balíček pojištění více rizik. Pojištění storna cesty nelze sjednat samostatně.
Jedete-li na sportovně zaměřený zájezd, doporučujeme sjednat si pojištění TURISTA typu REKREAČNÍ SPORT (členění sportů a sportovních činností naleznete v dokumentech ke stažení - viz níže).

kód pojištěnítyp pojištěnípojistné
za osobu
a pobyt
pojištěno
léčebné
výlohy
asistenční
služba
úrazové
pojištění
pojištění
odpovědnosti
pojištění
zavazadel
pojištění
storna
cesty
limit plněnílimit plnění uvádíme v textu pod tabulkoulimit plnění
Rozsah01Evropa - TURISTA
jen LÉČEBNÉ VÝLOHY
101 Kč3.000.000ano------------
Rozsah02Evropa - TURISTA
balíček vč. poj. storna do 6 tis.
157 Kč3.000.000anoanoano---6.000
Rozsah03Evropa - TURISTA
balíček vč. poj. storna do 8 tis.
167 Kč3.000.000 anoanoano---8.000
Rozsah05Evropa - TURISTA
balíček vč. poj. storna do 15 tis.
202 Kč3.000.000 anoanoano---15.000
Rozsah04Evropa - TURISTA
balíček vč. poj. storna do 15 tis.
vč. poj. zavazadel
215 Kč

3.000.000

anoanoanoano15.000
Rozsah10Evropa - TURISTA
balíček vč. poj. storna do 20 tis.
vč. poj. zavazadel
240 Kč3.000.000anoanoanoano20.000
Rozsah11Evropa - TURISTA
balíček vč. poj. storna do 30 tis.
vč. poj. zavazadel
290 Kč3.000.000anoanoanoano30.000
Rozsah12Evropa - TURISTA
balíček vč. poj. storna do 50 tis.
vč. poj. zavazadel
390 Kč3.000.000anoanoanoano50.000
Rozsah06Evropa - TURISTA
typ REKREAČNÍ SPORT
balíček vč. poj. storna do 8 tis.
210 Kč3.000.000anoanoano---8.000
Rozsah16Evropa - TURISTA
typ REKREAČNÍ SPORT
balíček vč. poj. storna do 20 tis.
vč. poj. zavazadel
283 Kč3.000.000anoanoanoano20.000
Rozsah07Svět - TURISTA
balíček vč. poj. storna do 50 tis.
vč. poj. zavazadel
520 Kč6.000.000anoanoanoano50.000
Rozsah09ČR - TURISTA
vč. poj. zavazadel
64 Kč---------ano------
Rozsah08ČR - TURISTA
balíček vč. poj. storna do 15 tis.
vč. poj. zavazadel
139 Kč------ano---ano15.000
Rozsah01
IP-denní
Evropa - TURISTA
balíček vč. poj. zavazadel
22 Kč
sazba na
osobu/den
3.000.000anoanoanoano---

Všeobecné pojistné podmínky a doplňkové pojistné podmínky pro cestovní pojištění sjednané prostřednictvím CAMPANATOUR s.r.o u Generali České pojišťovny a.s. zahrnují:
(stručný výtah z podmínek)

Územní platnost
Je-li sjednáno pojištění s územní platností Evropa, rozumí se tím evropské státy a území bez zámořských departmentů a dále tyto státy: Alžírsko, Egypt, Izrael, Jordánsko, Kypr, Libye, Maroko, Tunisko, Turecko. Světem se rozumí všechny státy světa (mimo Evropu a Tuzemska). Tuzemskem se rozumí území České republiky.

Pojištění léčebných výloh
Z tohoto pojištění se poskytuje úhrada nezbytných nákladů na léčení, kterému je nucen se pojištěný podrobit z důvodu náhlého onemocnění či úrazu. Hradí se: lékařské ošetření, ošetření zubním lékařem, pobyt v nemocnici, léky předepsané lékařem, přeprava do nejbližšího zdravotnického zařízení, repatriace do místa trvalého bydliště, případně do spádové nemocnice v ČR. Horní hranice pojistného plnění je 3.000.000 Kč pro Evropu, resp. 6.000.000 Kč pro Svět.

Asistenční služba
Asistenční služba poskytuje pomoc pojištěným v zahraničí: asistenci při ambulantním ošetření, asistenci při hospitalizaci, zajištění repatriace. Z této pojistky se také hradí přivolaný opatrovník (doprava, ubytování, strava) 30.000 Kč, max. 3.000 Kč/den. Nebo náklady na přepravu při ztrátě či zničení cestovních dokladů 5.000 Kč.
Asistenční službu zajišťuje mezinárodní společnost Europe Assistance s.r.o., komunikace je v češtině 24 hodin denně 7 dní v týdnu. Kvalifikovaná operátorka vás vyslechne, posoudí problém, domluví se sama s cizojazyčným ošetřujícím personálem, zajistí předání informací vaší rodině.

Úrazové pojištění
Zahrnuje pojištění na dobu nezbytného léčení (20.000 Kč), trvalých následků úrazu (200.000 Kč), smrti následkem úrazu (100.000 Kč). Limity plnění pro jednotlivé případy jsou uvedené v závorkách.

Pojištění odpovědnosti za škodu občana
Toto pojištění se vztahuje na odpovědnost pojištěného za škodu způsobenou v zahraničí při činnostech běžných v občanském životě. Z tohoto pojištění se hradí škody na zdraví (2.000.000 Kč), na věci (1.000.000 Kč) a finanční škody (500.000 Kč), které svým neúmyslným jednáním způsobíte jiné osobě v zahraničí. Limity plnění pro jednotlivé případy jsou uvedené v závorkách.

Pojištění cestovních zavazadel
Pojištění je sjednáno pro případ poškození, zničení, odcizení nebo ztráty cestovních zavazadel a věcí osobní potřeby, obvyklé pro daný účel cesty, které si pojištěný vzal na cestu. Pojistnou hodnotou pojištěných věcí je časová cena. Limit plnění je 10.000 Kč na jednu pojistnou událost.

Pojištění storna cesty
Z této pojistky pojišťovna hradí náhradu za skutečně účtované stornopoplatky, které musíte zaplatit cestovní kanceláři, pokud zrušíte zájezd, resp. cestovní službu v době před odjezdem. Pojištění storna počíná dnem následujícím po dni zaplacení pojistného a končí nastoupením do autobusu/letadla nebo (pro vlastní dopravu) ve 24:00 hod. dne před dnem počátku pojištění. Plnění se vyplácí podle Všeobecných a Doplňkových pojistných podmínek Generali České pojišťovny, které najdete v dokumentech ke stažení (viz níže).
Důvody storna cesty mohou být: úmrtí pojištěného nebo jeho příbuzného; nově vzniklé závažné poruchy zdraví pojištěného nebo nejbližšího příbuzného pojištěného; nově vzniklé lehké poruchy zdraví pojištěného; vydané nedoporučení ministerstva zahraničních věcí vycestovat do cílové země cesty pojištěného; živelní události (požár, výbuch, vichřice, povodeň nebo záplava) v místě bydliště pojištěného. Limit plnění je dle typu pojištění 6.000-50.000 Kč pro Evropu, resp. 50.000 Kč pro Svět. Pojišťovna vyplatí pojistné plnění ve výši 80% stornopoplatků, nejvýše však částku 64.000 Kč do zahraničí, resp. 8.000 Kč v tuzemsku. V případě, kdy pojištění storna bylo sjednáno o méně než 10 dní před zahájením cesty, se výše pojistného plnění snižuje o polovinu.
Max. procento pojistného plnění ze stornopoplatků účtovaných cestovní kanceláří:
- lehká porucha zdraví pojištěného: pojištěnému a příbuzným pojištěného, kteří jsou uvedeni na společné smlouvě a jsou pojištěni 80%.
- nově vzniklá závažná porucha zdraví pojištěného: pojištěnému a příbuzným pojištěného, kteří jsou uvedeni na společné smlouvě a jsou pojištěni 80%, spolucestujícím 80%.
- nově vzniklá závažná porucha zdraví nejbližšího příbuzného pojištěného, který není uveden na společné smlouvě nebo nebyl pojištěn, pojištěnému 80%.
- úmrtí pojištěného: dědicům pojištěného 80%, všem spolucestujícím 80%.
- úmrtí příbuzného pojištěného, který nebyl uveden na společné smlouvě nebo nebyl pojištěn a všem příbuzným zemřelého, kteří jsou uvedeni na společné smlouvě 80%.
Pojištění storna cesty lze sjednat pouze jako součást pojištění TURISTA, nelze sjednat samostatně.
Zrušení cesty oznamte neprodleně cestovní kanceláří osobně nebo písemně (mailem). Pro uplatnění pojistky je nutné doložit originál dokladu od ošetřujícího lékaře, který bude obsahovat i diagnózu (číselný kód).

Náš tip: Vzhledem ke spoluúčasti je vždy výhodnější najít si za sebe náhradníka z rodiny či okolí, protože min. spoluúčast je 20% (tj. činí-li stornopoplatek 2.000 Kč, pojišťovna vám vrátí jen 1.600 Kč).

Dokumenty ke stažení
(např. Oznámení škodní události, Členění sportů, Pojistné podmínky)