Po - Pá 9 - 17 hod 800 19 22 19

Cestovní pojištění

Číslo rámcové smlouvy uzavřené mezi cestovní kanceláří a Českou pojišťovnou, a.s.: 8366232119 a 8366834019.


Ke všem zájezdům je možné doobjednat cestovní pojištění TURISTA.
Cestujete-li autobusem, jste pojištěni po celou dobu zájezdu. Cestujete-li autem, jste pojištěni na pobyt a na dobu, která je obvyklá pro cestu do/z místa pobytu. (tj. 1 den před a 1 den po).
Sazby pojistného pro dospělé i děti jsou jednotné, platí pro tuzemce i cizince.
Pojištění TURISTA je balíček pojištění více rizik. Pojištění storna cesty nelze sjednat samostatně.
Jedete-li na sportovně zaměřený zájezd, doporučujeme sjednat pojištění TURISTA typu REKREAČNÍ SPORT.

kód pojištěnítyp pojištěnípojistné
za osobu
a pobyt
pojištěno
léčebné
výlohy
asistenční
služba
úrazové
pojištění
pojištění
odpovědnosti
pojištění
zavazadel
pojištění
storna
cesty
limit plněnílimit plnění uvádíme v textu pod tabulkoulimit plnění
Rozsah01Evropa - TURISTA
jen LÉČEBNÉ VÝLOHY
101 Kč3.000.000ano------------
Rozsah02Evropa - TURISTA
balíček vč. poj. storna do 6 tis.
157 Kč3.000.000anoanoano---6.000
Rozsah03Evropa - TURISTA
balíček vč. poj. storna do 8 tis.
167 Kč3.000.000 anoanoano---8.000
Rozsah05Evropa - TURISTA
balíček vč. poj. storna do 15 tis.
202 Kč3.000.000 anoanoano---15.000
Rozsah04Evropa - TURISTA
balíček vč. poj. storna do 15 tis.
vč. poj. zavazadel
215 Kč

3.000.000

anoanoanoano15.000
Rozsah10Evropa - TURISTA
balíček vč. poj. storna do 20 tis.
vč. poj. zavazadel
240 Kč3.000.000anoanoanoano20.000
Rozsah11Evropa - TURISTA
balíček vč. poj. storna do 30 tis.
vč. poj. zavazadel
290 Kč3.000.000anoanoanoano30.000
Rozsah12Evropa - TURISTA
balíček vč. poj. storna do 50 tis.
vč. poj. zavazadel
390 Kč3.000.000anoanoanoano50.000
Rozsah06Evropa - TURISTA
typ REKREAČNÍ SPORT
balíček vč. poj. storna do 8 tis.
210 Kč3.000.000anoanoano---8.000
Rozsah16Evropa - TURISTA
typ REKREAČNÍ SPORT
balíček vč. poj. storna do 20 tis.
vč. poj. zavazadel
283 Kč3.000.000anoanoanoano20.000
Rozsah07Svět - TURISTA
balíček vč. poj. storna do 50 tis.
vč. poj. zavazadel
520 Kč6.000.000anoanoanoano50.000
Rozsah09ČR - TURISTA
vč. poj. zavazadel
64 Kč---------ano------
Rozsah08ČR - TURISTA
balíček vč. poj. storna do 15 tis.
vč. poj. zavazadel
139 Kč------ano---ano15.000
Rozsah01
IP-denní
Evropa - TURISTA
balíček vč. poj. zavazadel
22 Kč
sazba na
osobu/den
3.000.000anoanoanoano---


Vysvětlení - pojištění TURISTA sjednané prostřednictvím CK u České pojišťovny, a.s. zahrnuje:
(stručný výtah z pojistných podmínek)

Územní platnost pojištění
Je-li sjednáno pojištění s územní platností Evropa, jsou do něj zahrnuty evropské státy a Alžírsko, Egypt, Kypr, Libye, Maroko, Tunisko, Turecko, není zahrnuta Česká republika.

Pojištění léčebných výloh 
Z tohoto pojištění se poskytuje úhrada nezbytných nákladů na léčení, kterému je nucen se pojištěný podrobit z důvodu náhlého onemocnění či úrazu. Hradí se lékařské ošetření, pobyt v nemocnici, léky předepsané lékařem, doprava do nejbližšího zdravotního zařízení, repatriace v případech, kdy není možné pro návrat použít původně plánovaný dopravní prostředek. Hranice pojistného plnění 3.000.000 Kč (Evropa vč. Středomoří), resp. 6.000.000 Kč (Svět).

Asistenční služba
Asistenční službu zajišťuje mezinárodní společnost Europ Assistance, komunikace je češtině 24 hodin denně 7 dní v týdnu. Kvalifikovaná operátorka vás vyslechne, posoudí problém, domluví se sama s cizojazyčným ošetřujícím personálem, zajistí předání informací vaší rodině, kontaktuje cestovní kancelář. Z této pojistky se také hradí ubytování doprovázejícímu či přivolanému opatrovníkovi (rodinnému příslušníkovi) do výše 3.000 Kč denně a max. 9.000 Kč, cestovní náklady při vyřizování ztráty nebo zničení cestovních dokladů při pojistné události do výše 4.000 Kč.

Úrazové pojištění
Zahrnuje pojištění pro případ doby nezbytného léčení (20.000 Kč), trvalých následků úrazu (200.000 Kč), smrti úrazem (100.000 Kč). Limity plnění pro jednotlivé případy jsou uvedeny v závorkách.

Pojištění cestovních zavazadel 
Pojišťovna plní v případě poškození, zničení, odcizení nebo ztráty cestovních zavazadel a věcí osobní potřeby, obvyklé pro daný účel cesty, které si pojištěný vzal na cestu. Plnění je poskytováno v časové ceně pojištěné věci. Limit plnění je 10.000 na pojistnou událost a max. 5.000 Kč na jednu pojištěnou věc.

Pojištění odpovědnosti za způsobenou škodu 
Toto pojištění se vztahuje na odpovědnost pojištěného za škodu způsobenou v zahraničí při činnostech běžných v občanském životě. Z tohoto pojištění se hradí škody na zdraví (2.000.000 Kč), na věci (1.000.000 Kč) a finanční škody (500.000 Kč), které svým neúmyslným jednáním způsobíte jiné osobě v zahraničí. Hranice pojistného plnění k jednotlivým případům jsou v závorkách. 

Pojištění nákladů souvisejících se zrušením cesty (storno cesty) 
Z této pojistky pojišťovna hradí náhradu za skutečně účtované stornopoplatky, které musíte zaplatit cestovní kanceláři, pokud zrušíte zájezd v době před odjezdem. Pojištění storna počíná dnem následujícím po dni zaplacení pojistného a končí nastoupením do autobusu nebo (pro vlastní dopravu) ve 24:00 hod. dne před dnem počátku pojištění. Plnění se vyplácí podle Všeobecných pojistných podmínek a podle smluvních ujednání České pojišťovny, s nimiž se můžete seznámit v cestovní kanceláři. Důvody storna cesty mohou být: úmrtí pojištěného, nebo jeho příbuzného, nově vzniklé závažné poruchy zdraví pojištěného nebo nejbližšího příbuzného pojištěného a nově vzniklé lehké poruchy zdraví pojištěného. Limit plnění dle typu pojištění 6.000 – 50.000 Kč (Evropa), resp. 50.000 Kč (Svět). Pojištění storna cesty lze sjednat pouze v cestovní kanceláři jako součást pojištění TURISTA, nelze sjednat samostatně. Zrušení cesty oznamte neprodleně cestovní kanceláři osobně nebo písemně (faxem, e-mailem). Pro uplatnění pojistky je nutné doložit originál dokladu od ošetřujícího lékaře, který bude obsahovat i diagnózu (číselný kód).

Maximální procento plnění ze stornopoplatků cestovní kanceláře, dle tabulky

Příjemce plnění

Pojištěný a příbuzní uvedení na společné smlouvě o zájezdu

Spolucestující

Pojistná událost

Lehká porucha zdraví pojištěného

80 %

---

Nově vzniklá závažná porucha zdraví nejbližšího příbuzného pojištěného, který není uveden na smlouvě o zájezdu nebo není pojištěn

80 %

---

Nově vzniklá závažná porucha zdraví pojištěného

80 %

80 %

Úmrtí pojištěného

80 %

80 %

Úmrtí příbuzného pojištěného, který není uveden na smlouvě o zájezdu nebo není pojištěn

80 %

---

Ve všech případech, kdy bylo pojištění storna cesty sjednáno méně než 10 dní před zahájením cesty, se výše pojistného plnění snižuje o polovinu. 


enlightenedNáš tip: Vzhledem ke spoluúčasti je vždy výhodnější najít si za sebe náhradníka z rodiny či okolí, protože min. spoluúčast je 20% (tj. činí-li stornopoplatek 2.000 Kč, pojišťovna vám vrátí jen 1.600 Kč).

Zde je možné stáhnout pojistné podmínky a formuláře pro hlášení pojistných událostí: