Cestovní pojištění

  logo

  Cestovní pojištění

  CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ OD ČESKÉ POJIŠŤOVNY


  Číslo rámcové smlouvy uzavřené mezi cestovní kanceláří a Českou pojišťovnou, a.s.: 8366232119 a 8366834019


  Ke všem zájezdům je možné doobjednat cestovní pojištění TURISTA. 
  Cestujete-li autobusem, jste pojištěni po celou dobu zájezdu. Cestujete-li autem, jste pojištěni na pobyt a na dobu, která je obvyklá pro cestu do/z místa pobytu. (tj. 1 den před a 1 den po). 
  Sazby pojistného pro dospělé i děti jsou jednotné, platí pro tuzemce i cizince.
  Pojištění TURISTA je balíček pojištění více rizik. Pojištění storna cesty nelze sjednat samostatně. 
  Jedete-li na sportovně zaměřený zájezd, doporučujeme sjednat pojištění TURISTA typu REKREAČNÍ SPORT.

   

  kód pojištění typ pojištění pojistné
  za osobu
  a pobyt
  pojištěno
  léčebné
  výlohy
  asistenční
  služba
  úrazové
  pojištění
  pojištění
  odpovědnosti
  pojištění
  zavazadel
  pojištění
  storna
  cesty
  limit plnění limit plnění uvádíme v textu pod tabulkou limit plnění
  Rozsah01 Evropa - TURISTA
  jen LÉČEBNÉ VÝLOHY
  101 Kč 3.000.000 ano --- --- --- ---
  Rozsah02 Evropa - TURISTA
  balíček vč. poj. storna do 6 tis.
  157 Kč 3.000.000 ano ano ano --- 6.000
  Rozsah03 Evropa - TURISTA
  balíček vč. poj. storna do 8 tis.
  167 Kč 3.000.000  ano ano ano --- 8.000
  Rozsah05 Evropa - TURISTA
  balíček vč. poj. storna do 15 tis.
  202 Kč 3.000.000  ano ano ano --- 15.000
  Rozsah04 Evropa - TURISTA
  balíček vč. poj. storna do 15 tis.
  vč. poj. zavazadel
  215 Kč

  3.000.000 

  ano ano ano ano 15.000
  Rozsah10 Evropa - TURISTA
  balíček vč. poj. storna do 20 tis.
  vč. poj. zavazadel
  240 Kč 3.000.000 ano ano ano ano 20.000
  Rozsah11 Evropa - TURISTA
  balíček vč. poj. storna do 30 tis.
  vč. poj. zavazadel
  290 Kč 3.000.000 ano ano ano ano 30.000
  Rozsah12 Evropa - TURISTA
  balíček vč. poj. storna do 50 tis.
  vč. poj. zavazadel
  390 Kč 3.000.000 ano ano ano ano 50.000
  Rozsah06 Evropa - TURISTA
  typ REKREAČNÍ SPORT
  balíček vč. poj. storna do 8 tis.
  210 Kč 3.000.000 ano ano ano --- 8.000
  Rozsah16 Evropa - TURISTA
  typ REKREAČNÍ SPORT
  balíček vč. poj. storna do 20 tis.
  vč. poj. zavazadel
  283 Kč 3.000.000 ano ano ano ano 20.000
  Rozsah07 Svět - TURISTA
  balíček vč. poj. storna do 50 tis.
  vč. poj. zavazadel
  520 Kč 6.000.000 ano ano ano ano 50.000
  Rozsah09 ČR - TURISTA
  vč. poj. zavazadel
  64 Kč --- --- --- ano --- ---
  Rozsah08 ČR - TURISTA
  balíček vč. poj. storna do 15 tis.
  vč. poj. zavazadel
  139 Kč --- --- ano --- ano 15.000
  Rozsah01
  IP-denní
  Evropa - TURISTA
  balíček vč. poj. zavazadel
  22 Kč
  sazba na
  osobu/den
  3.000.000 ano ano ano ano ---

   

  Vysvětlení - pojištění TURISTA sjednané prostřednictvím CK u České pojišťovny, a.s. zahrnuje:
  (stručný výtah z pojistných podmínek)

   

  Územní platnost pojištění 
  Je-li sjednáno pojištění s územní platností Evropa, jsou do něj zahrnuty evropské státy a Alžírsko, Egypt, Kypr, Libye, Maroko, Tunisko, Turecko, není zahrnuta Česká republika.

   

  Pojištění léčebných výloh 
  Z tohoto pojištění se poskytuje úhrada nezbytných nákladů na léčení, kterému je nucen se pojištěný podrobit z důvodu náhlého onemocnění či úrazu. Hradí se lékařské ošetření, pobyt v nemocnici, léky předepsané lékařem, doprava do nejbližšího zdravotního zařízení, repatriace v případech, kdy není možné pro návrat použít původně plánovaný dopravní prostředek. Hranice pojistného plnění 3.000.000 Kč (Evropa vč. Středomoří), resp. 6.000.000 Kč (Svět).

   

  Asistenční služba 
  Asistenční službu zajišťuje mezinárodní společnost Europ Assistance, komunikace je češtině 24 hodin denně 7 dní v týdnu. Kvalifikovaná operátorka vás vyslechne, posoudí problém, domluví se sama s cizojazyčným ošetřujícím personálem, zajistí předání informací vaší rodině, kontaktuje cestovní kancelář. Z této pojistky se také hradí ubytování doprovázejícímu či přivolanému opatrovníkovi (rodinnému příslušníkovi) do výše 3.000 Kč denně a max. 9.000 Kč, cestovní náklady při vyřizování ztráty nebo zničení cestovních dokladů při pojistné události do výše 4.000 Kč.

   

  Úrazové pojištění 
  Zahrnuje pojištění pro případ doby nezbytného léčení (20.000 Kč), trvalých následků úrazu (200.000 Kč), smrti úrazem (100.000 Kč). Limity plnění pro jednotlivé případy jsou uvedeny v závorkách.

   

  Pojištění cestovních zavazadel 
  Pojišťovna plní v případě poškození, zničení, odcizení nebo ztráty cestovních zavazadel a věcí osobní potřeby, obvyklé pro daný účel cesty, které si pojištěný vzal na cestu. Plnění je poskytováno v časové ceně pojištěné věci. Limit plnění je 10.000 na pojistnou událost a max. 5.000 Kč na jednu pojištěnou věc. 

   

  Pojištění nákladů souvisejících se zrušením cesty (storno cesty) 
  Z této pojistky pojišťovna hradí náhradu za skutečně účtované stornopoplatky, které musíte zaplatit cestovní kanceláři, pokud zrušíte zájezd v době před odjezdem. Pojištění storna počíná dnem následujícím po dni zaplacení pojistného a končí nastoupením do autobusu nebo (pro vlastní dopravu) ve 24:00 hod. dne před dnem počátku pojištění. Plnění se vyplácí podle Všeobecných pojistných podmínek a podle smluvních ujednání České pojišťovny, s nimiž se můžete seznámit v cestovní kanceláři. Důvody storna cesty mohou být: úmrtí pojištěného, nebo jeho příbuzného, nově vzniklé závažné poruchy zdraví pojištěného nebo nejbližšího příbuzného pojištěného a nově vzniklé lehké poruchy zdraví pojištěného. Limit plnění dle typu pojištění 6.000 – 50.000 Kč (Evropa), resp. 50.000 Kč (Svět). Pojištění storna cesty lze sjednat pouze v cestovní kanceláři jako součást pojištění TURISTA, nelze sjednat samostatně. Zrušení cesty oznamte neprodleně cestovní kanceláři osobně nebo písemně (faxem, e-mailem). Pro uplatnění pojistky je nutné doložit originál dokladu od ošetřujícího lékaře, který bude obsahovat i diagnózu (číselný kód).

  Maximální procento plnění ze stornopoplatků cestovní kanceláře, dle tabulky

   

  Příjemce plnění

  Pojištěný a příbuzní uvedení na společné smlouvě o zájezdu

  Spolucestující

  Pojistná událost

  Lehká porucha zdraví pojištěného

  80 %

  ---

  Nově vzniklá závažná porucha zdraví nejbližšího příbuzného pojištěného, který není uveden na smlouvě o zájezdu nebo není pojištěn

  80 %

  ---

  Nově vzniklá závažná porucha zdraví pojištěného

  80 %

  80 %

  Úmrtí pojištěného

  80 %

  80 %

  Úmrtí příbuzného pojištěného, který není uveden na smlouvě o zájezdu nebo není pojištěn

  80 %

  ---

   

  Ve všech případech, kdy bylo pojištění storna cesty sjednáno méně než 10 dní před zahájením cesty, se výše pojistného plnění snižuje o polovinu. 
   

  enlightenedNáš tip: Vzhledem ke spoluúčasti je vždy výhodnější najít si za sebe náhradníka z rodiny či okolí, protože min. spoluúčast je 20% (tj. činí-li stornopoplatek 2.000 Kč, pojišťovna vám vrátí jen 1.600 Kč). 
   

   

  Pojištění odpovědnosti za způsobenou škodu 
  Toto pojištění se vztahuje na odpovědnost pojištěného za škodu způsobenou v zahraničí při činnostech běžných v občanském životě. Z tohoto pojištění se hradí škody na zdraví (2.000.000 Kč), na věci (1.000.000 Kč) a finanční škody (500.000 Kč), které svým neúmyslným jednáním způsobíte jiné osobě v zahraničí. Hranice pojistného plnění k jednotlivým případům jsou v závorkách. 

   

   

  Zde je možné stáhnout pojistné podmínky a formuláře pro hlášení pojistných událostí: 

   

   

  Adobe Acrobat Reader

  Vytvářím objednávku...