Cestovní pojištění

  Cestovní pojištění

  CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ OD ČESKÉ POJIŠŤOVNY


  Číslo rámcové smlouvy uzavřené mezi cestovní kanceláří a Českou pojišťovnou, a.s.: 4388287972 a 7348272358

  Ke všem zájezdům je možné doobjednat cestovní pojištění TURISTA 2020. 
  Cestujete-li autobusem, jste pojištěni po celou dobu zájezdu. Cestujete-li autem, jste pojištěni na pobyt a na dobu, která je obvyklá pro cestu do/z místa pobytu. (tj. 1 den před a 1 den po). 
  Sazby pojistného pro dospělé i děti jsou jednotné, platí pro tuzemce i cizince.
  Pojištění TURISTA 2020 je balíček pojištění více rizik. Pojištění storna cesty  a připojištění COVID plus nelze sjednat samostatně. 

   

  kód pojištění typ pojištění pojistné
  za osobu
  a pobyt
  pojištěno
  léčebné
  výlohy
  asistenční
  služba
  úrazové
  pojištění

  trvalé následky, smrt úrazem, doby nezbytného léčení
   

  pojištění
  odpovědnosti

  za škodu
  na zdraví,
  na věci,
  za fin. škody

  pojištění
  zavazadel
  pojištění
  storna
  cesty
  limit plnění limit plnění uvádíme v textu pod tabulkou limit plnění
  Rozsah01 Evropa - TURISTA 2020
  jen LÉČEBNÉ VÝLOHY
  290 Kč 3.000.000 ano --- --- --- ---
  Rozsah02

  Evropa - TURISTA 2020
  balíček vč. poj. storna do 15 tisíc/os.

  (spoluúčast 20 %)

  585 Kč 3.000.000 ano ano ano --- 15.000
  Rozsah04 Evropa - TURISTA 2020
  balíček vč. poj. storna do 30 tisíc/os.

  (spoluúčast 20 %)
  835 Kč 3.000.000  ano ano ano --- 30.000
  Rozsah05 Svět - TURISTA 2020
  jen LÉČEBNÉ VÝLOHY
  670 Kč 10.000.000  ano ---   --- ---
  Rozsah06

  Svět - TURISTA 2020
  balíček vč. poj. storna do 50 tisíc/os.

  (spoluúčast 0 %)

  2.045 Kč

  10.000.000

  ano ano ano ano 50.000
  Rozsah08 Svět - TURISTA 2020
  balíček vč. poj. storna do 50 tisíc/os.

  (spoluúčast 20 %)
  1.740 Kč 10.000.000 ano ano ano ano 50.000
  Rozsah09 Svět - TURISTA 2020
  balíček vč. poj. storna do 100 tisíc/os.

  (spoluúčast 0 %)
  3.285 Kč 10.000.000 ano ano ano ano 100.000
  Rozsah10 Svět - TURISTA 2020
  balíček vč. poj. storna do 100 tisíc/os.

  (spoluúčast 20 %)
  2.610 Kč 10.000.000 ano ano ano ano 100.000
  Rozsah11 Svět - TURISTA 2020
  balíček vč. poj. storna do 150 tisíc/os.

  (spoluúčast 0 %)
  4.530 Kč 10.000.000 ano ano ano ano 150.000
  Rozsah12 Svět - TURISTA 2020
  balíček vč. poj. storna do 150 tisíc/os.

  (spoluúčast 20 %)
  3.510 Kč 10.000.000 ano ano ano ano 150.000
  Rozsah23 Evropa - připojištění Covid +
  (přerušení cesty - limit 30.000)
  + 275 Kč            
  Rozsah24 Svět - připojištění Covid +
  (přerušení cesty - limit 30.000)
  + 590 Kč            
                   
                   

   

  Vysvětlení - pojištění TURISTA sjednané prostřednictvím CK u České pojišťovny, a.s. zahrnuje:
  (stručný výtah z pojistných podmínek)

   

  Územní platnost pojištění 
  Je-li sjednáno pojištění s územní platností Evropa, jsou do něj zahrnuty evropské státy a Alžírsko, Egypt, Kypr, Libye, Maroko, Tunisko, Turecko, není zahrnuta Česká republika.

   

  Pojištění léčebných výloh 
  Z tohoto pojištění se poskytuje úhrada nezbytných nákladů na léčení, kterému je nucen se pojištěný podrobit z důvodu náhlého onemocnění či úrazu. Hradí se lékařské ošetření, pobyt v nemocnici, léky předepsané lékařem, doprava do nejbližšího zdravotního zařízení, repatriace v případech, kdy není možné pro návrat použít původně plánovaný dopravní prostředek. Hranice pojistného plnění 3.000.000 Kč (Evropa vč. Středomoří), resp. 10.000.000 Kč (Svět). Pojištění s limitem 100.000.000 Kč na vyžádání.

   

  Asistenční služba 
  Asistenční službu zajišťuje mezinárodní společnost Europ Assistance, komunikace je češtině 24 hodin denně 7 dní v týdnu. Kvalifikovaná operátorka vás vyslechne, posoudí problém, domluví se sama s cizojazyčným ošetřujícím personálem, zajistí předání informací vaší rodině, kontaktuje cestovní kancelář. Z této pojistky se také hradí ubytování doprovázejícímu či přivolanému opatrovníkovi (rodinnému příslušníkovi), cestovní náklady při vyřizování ztráty nebo zničení cestovních dokladů při pojistné události.

   

  Úrazové pojištění 
  Zahrnuje pojištění pro případ doby nezbytného léčení (20.000 Kč), trvalých následků úrazu (200.000 Kč), smrti úrazem (100.000 Kč). Limity plnění pro jednotlivé případy pro ÚP Evropa  jsou uvedeny v závorkách, pro ÚP Svět jsou dvojnásobná.

   

  Pojištění cestovních zavazadel 
  Pojišťovna plní v případě poškození, zničení, odcizení nebo ztráty cestovních zavazadel a věcí osobní potřeby, obvyklé pro daný účel cesty, které si pojištěný vzal na cestu. Plnění je poskytováno v časové ceně pojištěné věci. Limit plnění je 20.000 (Evropa), resp. 50.000 (Svět) na pojistnou událost. 

  Pojištění právní ochrany
  Pojišťovna plní v případě, že v zahraničí potřebujete uhradit výdaje za právní zastoupení v souvislosti se způsobenou škodou. Pojištění právní ochrany je součástí pojištění Rozsah04, 06, 08, 09, 10, 11, 12. Limit plnění je 200.000. 

  Pojištění nákladů souvisejících se zrušením cesty (storno cesty) 
  Z této pojistky pojišťovna hradí náhradu za skutečně účtované stornopoplatky, které musíte zaplatit cestovní kanceláři, pokud zrušíte zájezd v době před odjezdem. Pojištění storna počíná dnem následujícím po dni zaplacení pojistného a končí nastoupením do autobusu nebo (pro vlastní dopravu) ve 24:00 hod. dne před dnem počátku pojištění. Plnění se vyplácí podle Všeobecných pojistných podmínek a podle smluvních ujednání České pojišťovny, s nimiž se můžete seznámit v cestovní kanceláři. Důvody storna cesty mohou být: úmrtí pojištěného, nebo jeho příbuzného, nově vzniklé závažné poruchy zdraví pojištěného nebo nejbližšího příbuzného pojištěného a nově vzniklé lehké poruchy zdraví pojištěného. Limit plnění dle typu pojištění 15.000 – 50.000 Kč (Evropa), resp. 50.000 - 15 .000 Kč (Svět). Pojištění storna cesty lze sjednat pouze v cestovní kanceláři jako součást pojištění TURISTA 2020, nelze sjednat samostatně. Zrušení cesty oznamte neprodleně cestovní kanceláři osobně nebo písemně (faxem, e-mailem). Pro uplatnění pojistky je nutné doložit originál dokladu od ošetřujícího lékaře, který bude obsahovat i diagnózu (číselný kód).

  Maximální procento plnění ze stornopoplatků cestovní kanceláře, dle tabulky

   

  Příjemce plnění

  Pojištěný a příbuzní uvedení na společné smlouvě o zájezdu

  Spolucestující

  Pojistná událost

  Lehká porucha zdraví pojištěného

  80 %

  ---

  Nově vzniklá závažná porucha zdraví nejbližšího příbuzného pojištěného, který není uveden na smlouvě o zájezdu nebo není pojištěn

  80 %

  ---

  Nově vzniklá závažná porucha zdraví pojištěného

  80 %

  80 %

  Úmrtí pojištěného

  80 %

  80 %

  Úmrtí příbuzného pojištěného, který není uveden na smlouvě o zájezdu nebo není pojištěn

  80 %

  ---

   

  Ve všech případech, kdy bylo pojištění storna cesty sjednáno méně než 10 dní před zahájením cesty, se výše pojistného plnění snižuje o polovinu. 
   

  enlightenedNáš tip: Vzhledem ke spoluúčasti je vždy výhodnější najít si za sebe náhradníka z rodiny či okolí, protože min. spoluúčast je 20% (tj. činí-li stornopoplatek 2.000 Kč, pojišťovna vám vrátí jen 1.600 Kč). 
   

   

  Pojištění odpovědnosti za způsobenou škodu 
  Toto pojištění se vztahuje na odpovědnost pojištěného za škodu způsobenou v zahraničí při činnostech běžných v občanském životě. Z tohoto pojištění se hradí škody na zdraví (2.000.000 / 3.000.000 Kč), na věci (1.000.000/ 1.500.000 Kč) a finanční škody (500.000/ 1.000.000 Kč), které svým neúmyslným jednáním způsobíte jiné osobě v zahraničí. Hranice pojistného plnění k jednotlivým případům jsou v závorkách (Evropa/Svět). 

   

   

  Zde je možné stáhnout pojistné podmínky a formuláře pro hlášení pojistných událostí: 

   

   

  Adobe Acrobat Reader

  Vytvářím objednávku...