Cestovní smlouva

  Smlouva o zájezdu

   
  Smlouva o zájezdu
  ke stažení
  Cestovní smlouva ke stažení ve formátu Excel
  Příloha cestovní smlouvy ke stažení ve formátu PDF

  OSOBNÍ ÚDAJE, INFORMACE K ODJEZDU

  CK požaduje od všech osob přihlášených k zájezdu celé jméno a rodné číslo (datum narození). Tyto údaje jsou při počítačovém zpracování použity jako kontrolní znaky pro identifikaci a také v některých případech určují slevy (děti, senioři). Dále požadujeme ve smlouvě o zájezdu (tzv. přihlášce) vyplnit adresu a e-mail první osoby na přihlášce. Telefonní číslo použijeme tehdy, potřebujeme-li vás informovat o neodkladné záležitosti těsně před odjezdem, je nutné udat číslo telefonu, který budete mít v době zájezdu u sebe. Ke zpracování přihlášky s cestovním pojištěním potřebuje pojišťovna celé jméno, rodné číslo (datum narození) a adresu každé pojištěné osoby.
  Odbavení k zájezdu či pobytu zasíláme standardně tak, aby je klient obdržel cca 5-7 dní před odjezdem. Pojišťovna i CK zpracovává osobní údaje zákazníků v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR), resp. jeho aplikace dle zákona č.101/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

   

  SMLOUVA O ZÁJEZDU - PŘIHLÁŠKA
  Jakmile se rozhodnete zájezdu zúčastnit, sepisujete smlouvu o zájezdu (tzv. přihlášku, dále SOZ). Při sepsání SOZ potvrzujete souhlas s Dalším smluvním ujednáním a skládáte zálohu. SOZ je závazná, z její výpovědi (stornování) plynou stornopoplatky. Stornopoplatky závisí na době, která zbývá do odjezdu. Před škodou ze stornopoplatků vás v případě nemoci aj. může chránit pojištění storna cesty. K požadavkům uvedených v poznámce a nejsou součástí ceny, CK i ubytovatel/dopravce pouze přihlíží, nelze je však vždy splnit.  


  PLATBA ZÁJEZDU, ZÁLOHA, FAKTURA
  Při sepsání smlouvy o zájezdu skládáte zálohu. Výše zálohy je 30% v případě čerpání časových slev, jinak 1.000 Kč na osobu, resp. 10% z celkové ceny zájezdu. U leteckých zájezdů je nutno uhradit plnou cenu letenek při sepsání smlouvy. Další zálohy mohou být placeny v libovolných splátkách tak, aby dva měsíce před odjezdem byla zaplacena polovina zájezdu a max. čtyři týdny před odjezdem byl zájezd doplacen. Platit můžete hotově nebo bezhotovostně. Na našich pobočkách také akceptujeme platební karty. Pokud za vás dovolenou platí zaměstnavatel, vystavíme vám fakturu (musíte mít buď písemnou objednávku nebo přesnou fakturační adresu vč. IČO). 
  Ve všech našich provozovnách akceptujeme poukázky SODEXO (Dárkový Šek, Holiday, Flexi a Fokus PASS, ePass), Up (Šek dovolená, Unišek+, Gallery Beta), EDENRED (Ticket Holiday, Multi, Compliments dárkový, E-ticket), BENEFITY a.s. nebo BENEFIT Plus. S poukázkami můžete zaplatit až 50% ze základní ceny, max. však do výše 12.000 Kč na jednu smlouvu (nelze použít na příplatky - např. doprava, plná penze…). V případě čerpání slev (časová, stálý klient, speciální) je sleva poskytována, resp. vypočtena pouze z částky nehrazené poukázkami, tzn. z doplatku placeného hotově. 
  Příplatky pod cenovou tabulkou jsou uváděny v korunách (vybírají se v ČR) nebo v eurech (platí se na místě při příjezdu).


  CESTOVNÍ DOKLADY, VÍZOVÁ POVINNOST A DALŠÍ PŘEDPISY
  Cestující si sám odpovídá za platnost svých cestovních dokladů. Do zemí EU je možné cestovat i na občanský průkaz ČR se strojově čitelnými údaji. Do zemí mimo EU je zapotřebí cestovní pas, a to i když jimi pouze projíždíte. Děti do 15 let mohou opustit území ČR pouze s vlastním cestovním dokladem. Minimální platnost cestovních dokladů by všeobecně měla být 6 měsíců od návratu do ČR. Pokud nejste občanem ČR, prověřte si na příslušném zastupitelském úřadě, zda pro vstup do země pobytu či pro tranzit nepotřebujete vízum. Pokud ano, cestovní kancelář vám vydá potvrzení o zajištěném ubytování a pojištění, které zastupitelský úřad potřebuje. Informace a doporučení pro cesty do všech zemí světa najdete na www.mzv.cz v oddíle Cestujeme do zahraničí.


  DALŠÍ SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ (stručný výtah)
  Smluvní vztah mezi společností CAMPANATOUR s.r.o. (pořadatelem zájezdu, cestovní kanceláří CK) a zákazníkem (účastníkem zájezdu) se řídí ustanoveními zákonů č. 89/2012 Sb., č. 159/1999 Sb., smlouvou o zájezdu a dalšími sjednanými podmínkami. Smlouva může být uzavřena přímo v CK nebo prostřednictvím jejího obchodního zástupce - prodejce, který je cestovní agenturou nebo jinou cestovní kanceláří (nikoli pořadatelem), která prodává zájezd CK (dále jen cestovní agentura). Cestovní agentura jedná na základě a v mezích uzavřené smlouvy o obchodním zastoupení a udělené plné moci. Zákazník je oprávněn si nechat předložit dokument, který osvědčuje způsobilost cestovní agentury uzavírat cestovní smlouvy jménem CK, pro kterou je zájezd zprostředkován. Není-li dále vyloučeno, rozumí se pod smlouvou o zájezdu (smlouva) i taková smlouva, kterou si zákazník objednává od pořadatele jiné služby v cestovním ruchu, které nemají parametry zájezdu. Pod pojmem zájezd se potom rovněž zahrnují i další služby objednané u CK.
  Smlouva o zájezdu upravuje veškeré vztahy mezi cestovní kanceláří a zákazníkem, zejména: uzavření smlouvy o zájezdu; sjednané služby, cena a jejich úhrada; jiné změny podmínek smlouvy o zájezdu (změny zájezdu, změna zákazníka); odstoupení od smlouvy o zájezdu (zrušení zájezdu, porušení smluvních povinností); odstupné (stornopoplatky); odpovědnost cestovní kanceláře (vada zájezdu); podmínky realizace zájezdu, zvláštní podmínky pro účast na zájezdu (minimální počet účastníků); reklamace; pokyny na cestu; další podmínky, pravidla, zvyklosti; závěrečná ustanovení.


  - Požaduje-li zákazník změnu druhu, rozsahu nebo termínu poskytnutí objednávaných služeb, je nutno nejdříve odstoupit od původní smlouvy o zájezdu a sjednat novou. CK vzniká v tomto případě nárok na úhradu odstupného (stornopoplatků).

  - Ostatní změny smlouvy o zájezdu provede CK za paušální částku 300 Kč za 1 změnu. V případech, kdy náklady CK spojené s touto změnou převyšují tuto částku, je zákazník povinen uhradit tyto náklady, a to na účet CK před knihováním požadované změny.  Výše stornopoplatků se určuje podle počtu dnů ode dne oznámení cestovní kanceláři CAMPANATOUR do počátku zájezdu (poskytnutí první služby = odjezd, odlet, začátek pobytu). Den nahlášení a den poskytnutí první služby se nezapočítává. Tyto stornopoplatky se nevztahují na vystavené letenky.  

  Výše odstupného za každou jednotlivou osobu činí:

  45 dní a více před rozhodnou skutečností

  1.000 Kč, max. 20% z celk. ceny obj. služeb

  44 dní až 30 dní

  20% z celkové ceny objednaných služeb

  29 dní až 20 dní

  30% z celkové ceny objednaných služeb

  19 dní až 11 dní

  50% z celkové ceny objednaných služeb

  10 dní až 5 dní

  80% z celkové ceny objednaných služeb

  4 dny a méně

  100% z celkové ceny objednaných služeb

   

  Pokud ke stornu dojde o víkendu nebo ve dnech státního svátku, nelze storno provést jen prostým odesláním stornovacího dopisu e-mailem na campana@campana.cz, ale je třeba současně zavolat na pohotovostní linku cestovní kanceláře CAMPANATOUR s.r.o. (tel. +420 734 200 762).
  Jde-li o zájezd, jehož součástí jsou nevratné platby letenky nebo nevratné platby ubytování nebo jde-li o zájezd připravený podle individuálního požadavku klienta a součástí souboru služeb je i letecká doprava na pravidelných linkách, řídí se podmínky storna této letenky podmínkami letecké společnosti (hotelu). Informace o stornu letenky a možnosti pojištění pro tento případ obdrží klient s nabídkou zájezdu a jeho kalkulací.


  Ke všem letenkám se vztahují tyto obchodní podmínky:
  Na objednané letenky se nevztahují stornopodmínky a stornopoplatky CK CAMPANATOUR. Objednané a zaplacené letenky jsou nevratné a nepřenosné, tzn. stornopoplatek činí 100%. Letenka je na přesné jméno dle platného cestovního dokladu, u dětí i na datum narození. Palivový příplatek může být doúčtován dle aktuální výše 3 týdny před odletem. Elektronickou letenku obdrží cestující současně s informacemi k zájezdu, tj. 7 dní před odletem.

   

  Zákazník podpisem SOZ potvrzuje, že se seznámil s jejím obsahem, včetně Dalších smluvních ujednání, zejména s obsahem objednaných služeb, podmínkami pojištění proti úpadku ve smyslu zákona č. 159/1999 Sb., podmínkami cestovního pojištění, a informacemi předloženými CK podle § 9a odst. 1 a 2 zákona č. 159/1999 Sb. jakož i s podmínkami úhrady odstupného, které je v případech stanovených touto smlouvou povinen uhradit cestovní kanceláři. Zákazník bere na vědomí, že pojistné podmínky a odstupné jsou nedílnou součástí SOZ, souhlasí s nimi, a to jménem všech spolucestujících osob, ve prospěch kterých SOZ uzavírá.

  Zákazník bere na vědomí, že CK uzavřela dle § 6 zákona č. 159/1999 Sb. pojistnou smlouvu o pojištění záruky v důsledku úpadku CK. Takto uzavřené pojištění se vztahuje na každého zákazníka, tj. včetně osob, v jejichž prospěch byla SOZ uzavřena. Na základě tohoto pojištění má každá z uvedených osob právo na plnění podle §7 odst. 2 zákona č. 159/1999 Sb. Zákazník podpisem SOZ potvrzuje, že mu byl ve smyslu ustanovení § 2526 Občanského zákoníku ze strany CK předán doklad o pojištění. Pojišťovna: Europ Assistance s.r.o., Na Pankráci 1658/121, 140 00 Praha 4, e-mail:
  operations@europ-assistance.cz, tel.: 221 586 660.

  Zákazník je osobně zodpovědný za správnost jím uvedených osobních údajů.

  Zákazník tímto obdržel telefonní číslo (tj. 736 166 378, 603 192 219) pro naléhavé případy nebo údaje o kontaktním místu, kde se může spojit s cestovní kanceláří nebo obdrží telefonní číslo na cestovní agenturu, která zprostředkovala prodej zájezdu.

  Zákazník může s přiměřeným předstihem a případně po uhrazení dodatečných nákladů postoupit smlouvu o zájezdu na jinou osobu.

  Cestovní kancelář má povinnost poskytnout pomoc, pokud se zákazník ocitne v nesnázích.  Uvedené údaje slouží pouze pro informaci, veškerá smluvní ujednání mezi CK CAMPANATOUR a zákazníkem jsou obsažena ve smlouvě o zájezdu nebo jejích dodatcích. Popisy zájezdů a vysvětlení pojmů jsou uvedeny v tomto katalogu. Odlišuje-li se vymezení zájezdu uvedené v katalogu od smlouvy o zájezdu - má přednost smlouva o zájezdu. Obsahují-li smlouva i potvrzení o zájezdu údaje, které se liší, může se zákazník dovolat toho, co je pro něho výhodnější.

   

  REKLAMACE (stručný výtah)
  V případě neposkytnutí nebo nesprávného poskytnutí služeb cestovního ruchu zahrnutých do zájezdu má zákazník právo
  na slevu z ceny zájezdu, náhradu škody nebo obojí.
  Zákazník je povinen reklamovat vady poskytnutých služeb ihned po jejich zjištění - bez zbytečného odkladu u zástupce CK. Reklamaci doporučujeme sepsat písemně a nechat si ji potvrdit na místě odpovědnou osobou. Vady, které nebyly na základě reklamace na místě odstraněny, musí zákazník uplatnit u CK bez zbytečného odkladu. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 21 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se zákazníkem nedohodne na jiné lhůtě. CK tímto poučuje zákazníka coby spotřebitele, že je v případě sporu s CK oprávněn se domáhat svého práva na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu (§ 20n zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele) u instituce: Česká obchodní inspekce, Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2 - Nové Město, web:
  http://www.coi.cz. Veškeré podrobnosti ohledně mimosoudního řešení sporů jsou uvedeny na uvedených webových stránkách České obchodní inspekce.
  Pro všechny nároky a pohledávky plynoucí ze SOZ činí promlčecí lhůta v trvání 2 let, počítáno ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé.   

   

   

   

   

   
  Vytvářím objednávku...